Class BinaryActuator

    • Constructor Detail

      • BinaryActuator

        public BinaryActuator​(String label)